• Imprimeix

Què aporta la formació a mida als organismes?

• L’atenció personalitzada amb sistemàtica de consultoria

Els encàrrecs de formació a mida són atesos amb la mateixa sistemàtica que una consultora. L’EAPC es desplaça a l’organisme que fa l’encàrrec, fa un estudi previ de la seva organització, elabora documents de projecte, plans de treball i calendaris, etc., fins confegir una proposta que satisfaci les necessitats que generen la demanda, treballant, generalment, amb la direcció de l’organisme.

• Estalvi de costos i millora tècnica dels plans de formació

L’EAPC duu a terme una tasca que alguns departaments i organismes havien externalitzat i/o pensaven externalitzar, fent directament tasques tècniques de planificació i disseny de les activitats a mida sense cost, des de la detecció total o parcial de les necessitats formatives per a l’elaboració del pla, l’elaboració de part o de la totalitat del pla, i/o el disseny i l’avaluació de les activitats i del pla.
En les activitats, l’Escola aplica economies d’escala que redueixen els costos docents.

• L’impuls d’una cultura de formació amb treball i resultats. Metodologies formatives de formació-acció per incrementar la transferència dels aprenentatges als llocs de treball i obtenir resultats tangibles.

Les activitats es dissenyen sempre des del punt de vista dels resultats, i es preparen per poder ser avaluades com a mínim en el nivell d’aprenentatge i, sempre que és possible, en el nivell de transferència. Això és facilitat per la intenció de transferir de les persones participants, constatada pels estudis realitzats a la UAB, i per la implicació de les direccions en la majoria de plans de formació a mida, factor gràcies al qual la formació se situa per primera vegada en un àmbit estratègic.

En conseqüència, la formació s’enfoca cap a l’obtenció de productes concrets: plans d’acció aplicats, projectes, etc., de constatació tangible. Per això, es practica un treball de reflexió conjunta, d’intercanvi entre els grups de participants durant l’activitat i un cop finalitzada, de manera que les metodologies docents siguin conductores de la transferència dels aprenentatges als llocs de treball.

• Bons resultats

Els resultats d’avaluació dels plans a mida demostren la qualitat dels programes organitzats, si considerem que es tracta, en bona part dels casos, d’una formació obligada, és a dir, que no compta a priori amb la motivació dels participants, sinó que l’ha de generar. Els principals resultats obtinguts són, entre d’altres:

  - Implantació de nous projectes.
  - Estalvis de temps en processos.
  - Ordenació de la comunicació interna en les unitats.
  - Establiment de planificacions estratègiques i operatives, d’indicadors i de control de resultats.
  - Automatització d’operacions que es feien manualment.
  - Inici d’elaboració de quadres de comandament.
  - Generació de procediments que no existien.
  - Missatge homogeni i institucional en la línia de comandament.

• Estén un missatge institucional en els plans de desenvolupament de la línia de comandament

En el cas dels plans a mida per a comandaments, l’EAPC procura homogeneïtzar el missatge institucional i els valors a les línies de comandament dels diferents departaments i organismes, ja que aquesta formació, generalment, és obligatòria.

Es treballa primordialment:

  - Reforç del rol de comandament com a rol essencial de qui ocupa un càrrec (intentar ajudar a pal·liar els efectes d’un sistema de provisió basat en els coneixements).
  - Reforç de les competències establertes per als comandaments per la Generalitat (Diccionari de competències).
  - Reflexió sobre els valors institucionals i els principis ètics.
  -.Reflexió sobre temes transversals (temes mediambientals, lideratge femení, conceptes d’integració, etc.).

Com a guany afegit als resultats de les activitats, cal destacar l’intercanvi de coneixement i experiència que es genera en aquestes activitats, i el coneixement intern que les persones assistents van adquirint de tot el departament o organisme, que genera cohesió interna, a més de tot un sistema de relacions i de col·laboració entre comandaments que abans no es coneixien, o que es coneixien ben poc.

Data d'actualització:  03.02.2011