• Imprimeix

Espai de la Transparència

Logo

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya està duent a terme en el marc de l’aplicació de la Llei 19/2104, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i com a conseqüència del pla de formació corresponent aprovat recentment per la Comissió Interdepartamental de la Transparència i Accés a la Informació diferents accions amb la finalitat de donar a conèixer la normativa sobre transparència, bon govern i accés a la informació, i com aquesta afecta tant l'Administració de la Generalitat de Catalunya com la resta de les administracions catalanes.

Aquesta pàgina web és un recull dels diferents recursos de formació i informació que s'han generat a l'Escola sobre aquesta matèria. L’apartat relatiu al pla de formació s’actualitzarà periòdicament.

 

 

Pla de formació en transparència, accés a la informació i bon govern

 

En aquest apartat s’indiquen les accions de formació que l’Escola durà a terme durant els propers mesos a Barcelona i a les seves delegacions territorials diverses accions de formació adreçades a alts càrrecs i altres servidors públics. També hi ha informació de les accions ja realitzades. Aquestes accions de formació tenen  els objectius següents:

  1. Conèixer el marc legal de la transparència i les implicacions pràctiques en l’activitat de l’Administració pública.

  2. Conèixer aspectes pràctics de la Llei 19/2014 i saber-los aplicar.


Hi haurà accions de formació adreçades de manera específica a l’Administració de la Generalitat o a l’Administració local,  o bé adreçades de manera general a totes dues administracions.  Dins de les accions adreçades a l’Administració local, es programarà una formació específica per als càrrecs electes així que hagin pres  possessió del càrrec.

Els destinataris de les accions de formació són els empleats públics en general i els col··lectius professionals més directament implicats en l’aplicació de la llei: unitats d’informació, asessories  jurídiques, oficines d’atenció al ciutadà en el cas de l’Administració de la Generalitat, secretaris d’ajuntament i càrrec electes en el cas de l’Administració local.

L’EAPC està desenvolupant un curs virtual d’autoaprenentatge. Aquest curs juntament amb altres recursos formatius es publicarà en obert. Els departaments de la Generalitat ofereixen també, dins del seu pla de formació, formació sobre transparència i accés a la informació (per a més informació en aquest cas, consulteu la intranet de cada departament).