• Imprimeix

Formació homologada per l'Escola

La Llei 4/1987, de 24 de març, assigna a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) la responsabilitat d’organitzar i impartir cursos de reciclatge, de perfeccionament i de formació permanent o en carrera, adreçats al personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat i també al personal de les administracions públiques catalanes amb les quals s’hagin subscrit convenis. Amb aquesta finalitat, la mateixa Llei reconeix que l’EAPC pot concertar amb els centres universitaris de Catalunya, o amb altres centres públics que compleixin les condicions exigides en cada cas, el desenvolupament d’aquestes activitats. Al seu torn, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estipula, a l’article 8.3.f, que el Consell Català de la Funció Pública pot proposar mesures d’homologació dels programes de perfeccionament del funcionariat per mitjà de l’EAPC.

En virtut d’aquestes previsions, mitjançant el Decret 167/2010, de 9 de novembre, d'homologació d'accions formatives i de creació de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació, s’habilita l’EAPC per tal que homologui les activitats de reciclatge, de perfeccionament o de formació adreçades al personal que presta serveis a les administracions públiques catalanes, que són realitzades per altres institucions, amb l’objectiu de reconèixer-hi els mateixos efectes que les activitats docents impartides per l’EAPC, i es regula el procediment d’homologació, amb la fixació dels criteris i requisits exigibles per a l’avaluació i, si és el cas, la determinació de la idoneïtat de les esmentades accions formatives.

Així mateix, aquest Decret ha de servir per donar carta de naturalesa als mecanismes de coordinació entre l’EAPC, els departaments de la Generalitat i les universitats públiques catalanes, que fins ara s’han emprat de manera informal, destinats a facilitar el desenvolupament de la planificació, la gestió i l’avaluació de la formació que s’imparteix al personal que hi presta serveis.

 

Informació relacionada amb aquesta matèria:

Denominació de l'acció: Curs bàsic de prevenció de riscos laborals
Entitat organitzadora: Associació Catalana de Municipis i Comarques
Data de la resolució d'homologació:  15 de juliol de 2011

Denominació de l'acció: Diplomatura de postgrau en Gestió de personal al servei de les entitats locals
Entitat organitzadora: Associació Catalana de Municipis i Comarques
Data de la resolució d'homologació:  18 de juliol de 2011

Denominació de l'acció: Curs interactiu d’idiomes amb conversa on-line (Anglès)
Entitat organitzadora: Associació Catalana de Municipis i Comarques
Data de la resolució d'homologació:  19 de juliol de 2011

Denominació de l'acció: Curs sobre tresoreria municipal: Gestió, Llei de Morositat, productes i condicions financeres
Entitat organitzadora: Associació Revista d’Igualada
Data de la resolució d'homologació:  3 d'octubre de 2011

Denominació de l’acció: Curs Habilitats de Comunicació
Entitat Organitzadora: CSCONC – CCOO Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs sobre Plans d’Igualtat
Entitat Organitzadora: CSCONC – CCOO Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció:  Curs de protocols d’assetjament laboral i conflictes interpersonals: el paper del mediador
Entitat Organitzadora: CSCONC – CCOO Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció:  Curs sobre estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres riscos psicosocials
Entitat Organitzadora: CSCONC – CCOO Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció:  Curs sobre Ergonomia i higiene postural
Entitat Organitzadora: CSCONC – CCOO Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció:  Curs sobre com comunicar-nos efectivament amb els gossos
Entitat Organitzadora: CSCONC – CCOO Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs sobre Coaching
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs sobre gestió i resolució de conflictes
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: tractament de la informació escrita – Nivell bàsic
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: tractament de la informació escrita – Nivell mitjà
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: tractament de la informació escrita – Nivell avançat
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: tractament de la informació numèrica – Nivell bàsic
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: tractament de la informació numèrica – Nivell mitjà
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: tractament de la informació numèrica – Nivell avançat
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: tractament de les dades – Nivell mitjà
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: tractament de les dades – Nivell avançat
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: presentació de continguts – Nivell mitjà
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Denominació de l’acció: Curs d’ofimàtica: presentació de continguts – Nivell avançat
Entitat Organitzadora: FeSP – UGT Catalunya
Data de la resolució d’homologació: 27 de febrer de 2018

 

Data d'actualització:  28.03.2017