• Imprimeix

Convocatòria de selecció de personal formador intern de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (2018)

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), com a òrgan competent de l’Administració de la Generalitat en matèria de formació, va crear el 1997 la figura del formador intern, integrat en l’organització administrativa, amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis públics mitjançant la formació. Des del 1997 s’han dut a terme diversos processos de  selecció, l’últim dels quals va ser el 2010. Actualment hi ha 100 empleats públics de la Generalitat de Catalunya que són formadors interns de l’EAPC.

L’experiència demostra que la formació impartida per un formador intern enriqueix la perspectiva i competència tècnica de l’alumnat, que pot contrastar i completar la visió teòrica dels continguts amb l’aplicació pràctica que els aporta el formador intern com a professional expert en la matèria.

L’aprovació de la Llei  39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic , així com la Llei 9/2017, de contractes del sector públic han comportat un increment considerable de les necessitats de formació en matèria de procediment administratiu i de contractació pública.  Per aquesta raó, es considera convenient convocar un procés de selecció per incorporar  nous formadors interns d’aquestes matèries.

La voluntat de l’EAPC és impulsar l’aprenentatge en línia. Això comporta tant ampliar el nombre d’activitats que són exclusivament en línia com incorporar les estratègies de l’aprenentatge en línia a la formació presencial. Així, doncs, el perfil típic del formador intern de l’ EAPC ha de tenir competències tant per a la formació en modalitat presencial i com per a la modalitat en línia. La convocatòria s’orienta a seleccionar formadors capacitats en les dues modalitats de formació com a criteri general.  No obstant això i atès que la docència per a la modalitat de formació en línia requereix un perfil de competències parcialment diferent del  perfil que requereix la formació presencial, l’EAPC considera oportú ampliar  la convocatòria per seleccionar també formadors exclusivament per a la modalitat de formació en línia. 

 

Fase 1. Presentació de sol·licituds i valoració dels requisits i dels mèrits

De l’1 de febrer al 23 de març

Període de presentació de  sol·licituds

De l’1 al 12 de febrer  [Nou termini, fins 14 de febrer a les 23.59 hores]

Publicació dels resultats provisionals

5 de març

Període de reclamacions

 

 Del 6 al 9 de març

Publicació dels resultats definitius

23 de març

Fase 2. Avaluació de les competències pedagògiques (entrevistes i proves pràctiques)

Entre el 3 d'abril i el 28 de juny

Entrevistes

Entre 3 i 6 d'abril

Publicació dels resultats provisionals de les entrevistes 26 d'abril

Reclamacions

Del 27 al 4 de maig

Publicació dels resultats definitius entrevistes

15 de maig

Prova pràctica

Entre el 21 i el 23 de maig

Publicació provisional de resultats de la prova pràctica

13 de juny

Reclamacions

Del 14 al 20 de juny

Publicació definitiva de resultats de la prova pràctica

28 de juny

 

Fase 3. Curs selectiu de formació

Entre el 17 de setembre i el 20 de novembre (el calendari detallat es publicarà juntament amb la publicació definitiva dels resultats de la fase 2

Aquest calendari es pot modificar al llarg del procés per raons d’organització.

Data d'actualització:  01.02.2018