• Imprimeix

Documents de jornades de l'EAPC

Formació

Temes tractats: Formadors interns, avaluació de la formació, l'aprenentatge, bones pràctiques en formació, intercanvi de coneixements

Directiva i comandaments intermedis

Temes tractats: Innovació, compra intel·ligent, planificació, reputació, responsabilitats, lideratge, transparència,

Recursos humans, prevenció de riscos laborals i polítiques socials

Temes tractats: Ocupació, prevenció de riscos laborals, jubilació, polítiques de dones, gestió de persones, seguretat i salut al treball

Jurídica

Temes tractats: reforma legal dels consorcis, racionalització i sostenibilitat de l'administració local, transparència

Econòmica

Temes tractats: Responsabilitat comptable, gestió tributària, finançament, el patrocini i el mecenatge,

Tecnologies de la informació

Temes tractats: Treball col·laboratiu, xarxes socials, administració electrònica, , Administració Oberta de Catalunya, Innovació,

Organització i processos administratius

Temes tractats: Innovació, simplificació, gestió i millora de processos, administració electrònica, arxiu

Suport a polítiques de Govern

Temes tractats: diversitat religiosa, Canalempresa, protecció de dades, polítiques sobre les dones

Comunicació i habilitats

Temes tractats: Atenció a la ciutadania, protocol

Llengua catalana

Temes tractats: traducció automàtica, consultes en línia

Urbanisme i medi ambient

Temes tractats: Ordenació del litoral, urbanisme, contaminació acústica, telefonia mòbil, habitatge

Mestratges i postgraus

Temes tractats: estudis territorials i urbanístics, gestió i dret local, alta funció directiva, documents electrònics