• Imprimeix

Reglament

Article 1. Fons de la Biblioteca

EI fons Aprovat pel Consell rector en sessió de 16 de juliol de 1996 dela Biblioteca de l'EAPC està integrat per materials bibliogràfics idocumentals relatius a l'Administració pública i a les ciències socialsque s'hi relacionen i, especialment, a l'organització i la funciópública i a les tècniques de direcció, organització i gestió pública.

Article 2. Funcions

Són funcions de la Biblioteca de l'EAPC:

 • Adquirir, contractar o obtenir l'accés als fonsbibliogràfics i documentals d'acord amb les necessitats i les funcionspròpies de l'Escola.
 • Catalogar, classificar i indexar els fons adquirits.
 • Conservar el fons en les condicions òptimes.
 • Posar a disposició dels usuaris aquest fons i facilitar-nela màxima utilització i difusió.
 • Facilitar l'accés a la informació no disponible a laBiblioteca.
 • Participar i impulsar programes i convenis que tinguin coma finalitat la millora dels serveis oferts per la Biblioteca(intercanvi de publicacions, catàlegs col·lectius, préstecinterbibliotecari i activitats similars).
 • Totes aquelles que dins del seu àmbit d'activitats ajudin amillorar les funcions fins ara esmentades.

Article 3. Usuaris

EIs usuaris de la Biblioteca de l'EAPC són:

 • El personal de l'Escola d' Administració Pública deCatalunya.
 • Els docents contractats per l'Escola per a la impartició deles seves activitats de formació.
 • Els destinataris de les activitats de l'Escola (alumnes,adjudicataris d'ajuts o beques,etc.).
 • Els organismes que integren les diverses administracionspúbliques i el personal que hi presta serveis.
 • En general, les persones interessades en el fons de laBiblioteca per a la realització d'activitats de recerca o estudi.

Article 4. Serveis

Els serveis que ofereix la Biblioteca són:

 • Informació bibliogràfica.
 • Préstec.
 • Préstec interbibliotecari.
 • Teledocumentació.
 • Reprografia.

Article 4.1. lnformació bibliogràfica

 • Té com a finalitat informar els usuaris sobre el fons ialtres serveis de la Biblioteca.
 • Orientar sobre la localització i l'obtenció de documents nodisponibles a la Biblioteca.
 • Recollir les propostes d'adquisició dels usuaris.
 • La formació d'usuaris.

Article 4.2. Préstec

 • Té com a finalitat permetre que els usuaris puguin treure documents de la Biblioteca, llevat dels exclosos de préstec.
 • EI servei de préstec es facilita a tots els usuaris mitjançant la presentació del document nacional d'identitat, durant les hores en què la Biblioteca estigui oberta al públic.
 • Es poden retirar tres obres per un termini de quinze dies naturals, prorrogables dues vegades si les obres en préstec no han estat sol·licitades.
 • El personal de l'EAPC pot gaudir d'un dipòsit permanent d'obres en préstec per tal de cobrir necessitats documentals generades pel seu treball quotidià. Els documents en dipòsit han de ser accessibles en tot moment al personal de la Biblioteca, de manera que puguin ser prestats a qualsevol usuari que els sol·liciti.
 • Queden exclosos de préstec els documents següents:
  • Obres de referèncla (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografles i similars).
  • Atles.
  • Publicacions en sèrie (revistes, sèries i similars).
  • Documents antics.
  • Documents moderns ja exhaurits i difícils de reemplaçar.
  • Documents molt consultats i dels quals només es disposa d'un exemplar. En cas de tenir-ne diverses còpies, una queda exclosa de préstec per tal de garantir-ne la consulta a la sala de lectura.
  • Fulls solts.
  • Altres documents similars que, a criteri de la persona responsable de la Biblioteca, hagin de ser exclosos del servei de préstec.
 • L'usuari té l'obligació de retornar l'obra a la Biblioteca quan finalitzi el termini del préstec. La no devolució reiterada d'obres comportarà la suspensió de la condició d'usuari.

Article 4.3. Préstec interbibliotecari

 • Té com a finalitat facilitar l'intercanvi de documentsentre diferents biblioteques. Aquest servei permet, d'una banda,obtenir documents no existents a la Biblioteca de l'EAPC i, de l'altra,que altres centres puguin disposar de documents de la Biblioteca.
 • Peticions a d'altres biblioteques

Els documents rebuts poden ser originals o reproduccions d'originals.La durada del préstec de documents originals serà la que determini elcentre prestatari. Les reproduccions de documents originals passen aser propietat de l'usuari. Són usuaris d'aquest servei tots els usuarisde la Biblioteca.

 • Préstec a d'altres biblioteques

La durada del préstec per a documents prestats a d'altres centres seràde 45 dies naturals. Queden exclosos del servei de préstecinterbibliotecari els documents exclosos de préstec relacionats enl'article 4.2.e. Són usuaris d'aquest servei totes les biblioteques queho sol·licitin, prèvia autorització de la persona responsable de laBiblioteca.

 • La no devolució d'obres en préstec comportarà la suspensióde la condició d'usuari.

Article 4.4. Teledocumentació

 • Té com a finalitat facilitar a l'usuari l'accés a la informació, ja sigui a distàncla comunicant amb les bases de dades externes amb les quals s'hagin establert convenis de consulta, ja sigui amb bases de dades dipositades a la mateixa Biblioteca (en suport CD-ROM o d'altres).
 • Són usuaris d'aquest servei tots els usuaris de la Biblioteca.

Article 4.5. Reprografia

 • Té com a finalitat facilitar la còpia dels documents de laBiblioteca a petició de l'usuari.
 • La reproducció de documents s'ha de dur a terme sempred'acord amb les normes legals vigents.
 • Podran ser reproduïts per a ús personal tots els documentsde la Biblioteca, llevat dels que siguin exclosos d'aquest servei perla seva antiguitat o pel seu estat de conservació.
 • L'usuari té a la seva disposició màquines reproductoresd'autoservei.
 • Són usuaris d'aquest servei tots els usuaris de laBiblioteca.

Article 5

Correspon a la persona responsable de la Biblioteca vetllar pelcompliment d'aquest Reglament i interpretar-ne els termes.
Data d'actualització:  18.01.2010