• Imprimeix

Revistes

Recull de revistes ordenades alfabèticament

A

Activitat parlamentària
Actualidad administrativa
Actualidad informática Aranzadi: revista informática para juristas
Actualidad jurídica Aranzadi
Actualidad y derecho: revista semanal de actualidad jurídica 
Administración y ciudadanía
Administración & cidadanía (continuació de: Regap: revista galega de administración pública)
Administración práctica, La
Administration and society
Administration publique: revue du droit publique et des sciences administratives
Administration: revue d'étude et d'information publiée par l'Association du corps préfectoral et des hautes fonctionnaires du Ministère de l'intérieur
Administrative law review
Administrative science quarterly
Alta dirección
American political science review
American review of public administration, The
Amministrazione italiana: rivista mensile delle amministrazioni statali degli enti locali delle organizzazioni tributarie, L'
Anales de la Facultad de derecho. Universidad de La Laguna
Anuari estadístic de Catalunya
Aranzadi Tribunal Constitucional: revista de actualización
Variant del títol de : Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional
Auditor, L’
Auditoria pública
Australian Journal of Public Administration
Autonomia local
Autonomie locali e servizi sociale

B

Bando: revista del Ministerio para las Administraciones Públicas
 
Básico haciendas locales
 
Boletín de derecho de las Comunidades Europeas
Boletín de información de la vida local
Boletín de jurisprudencia constitucional
Boletín de la Unión Europea (continuació de: Boletín de las Comunidades Europeas)
Boletín de las Comunidades Europeas
Boletín de legislación extranjera
Boletín del Colegio nacional de secretarios, interventores y depositarios de administración local
Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas
British journal of political science
British journal of politics & internacional relations
British journal of sociology, The
Butlletí interior dels seminaris de la DEC
Butlletí oficial del Parlament de Catalunya 

C

Cahiers de la fonction publique et de l'administration
Cahiers pédagogiques pour l'enseignement du second dégré 
Catalunya municipal
Canadian public administration
Capital humano
Cargos en el poder, Los
Catalunya municipal (continuada per: FMC Federació de Municipis de Catalunya, am els dos títols)
CEUMT: Butlletí del Centre d'Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials
Ciudad y territorio: estudios territoriales (continuació de: Ciudad y territorio: revista de ciencia urbana)
Ciudad y territorio: revista de ciencia urbana
Clip, El
Col·lecció legislativa de Catalunya
Comissió jurídica assessora: memòria i dictàmens
Coneixement i societat
Conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas
Consell Consultiu de la Generalitat: dictàmens
Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, El
Contaduria y administración
Contratación administrativa práctica
Crónica tributaria
Cronista del estado social y democrático de derecho, El
Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional
Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol
Cuadernos de actualidad
Cuadernos de administración pública
Cuadernos de derecho público
Cuadernos de documentación e información
Cuadernos de información económica
Cuadernos de la Facultad de Derecho 

D

DCIDOB
Diari de sessions del Parlament de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Documentació municipal
Documentación administrativa
Documentación parlamentaria
Documentos INAP
Documents d'anàlisi geogràfica 

E

EAPC
Eipascope
Empresa. Revista de ICADE, La
Escola catalana
Escola innovació: butlletí de la funció directiva
Especial (La Ley)
Especial directivos. Coyuntura empresarial
Especial directivos. Estrategias
Especial directivos. Management
Especial directivos. Monografías
Especial directivos. Separata-Documento
Especial directivos. Separata-Gestión
Estudios de divulgación
European review of public law

F

Formación y empresa
Foro amministrativo, Il
Funció publicació

H

Hacienda pública española
Harvard law review
Harvard-Deusto
Harvard-Deusto business review
Herri-ekonomiaz - Economía pública 

I

If...: revista de innovación
Indian journal of public administration
Info-line
Información jurídica
Innovació democràtica
Instituciones y desarrollo
International journal of management
International journal of public administration
International journal of public sector management, The
International journal of selection and assessment
International journal of the sociology of law
International review of administrative sciences

J

Journal of police science and administration
Journal of policy analysis and management
Journal of public administration research & theory
Journal of public policy
Justicia administrativa: revista de derecho administrativo

L

Legislação: cadernos de ciência de legislação
Legislación de las comunidades autónomas (Aranzadi)
Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión Europea, La [Recurs electrònic]
Llei de Catalunya i Balears, La
Llei de Catalunya: revista jurídica catalana dedoctrina, jurisprudència i bibliografia, La
Llengua i administració
Llengua i ús
Lligall: revista catalana d'arxivística
Local government studies

M

Món comarcal
Multilingua
Municipal dels funcionaris i els tècnics, La
Municipal review & AMA news
Municipalia: revista de administración local
Municipis i comarques : revista de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques

N

Nota de conjuntura econòmica
Nota d’economia
Nota d'economia [Recurs electrònic]
Notes et études documentaires
Noticias CEE: servicio de información sobre la Comunidad Económica Europea
Noticias de la Unión Europea (continució de: Noticias CEE: servicio de información sobre la Comunidad Económica Europea)
Nuevas políticas públicas
Nuevo diccionario de legislación (Aranzadi)

O

Observateur de l'OCDE, L'
Observatorio de recursos humanos

P

Papeles de economía española
Papeles de economía española [Recurs electrònic]
Papeles de infonomía : para entender la empresa en red : selección mensual de las mejores ideas publicadas en infonomia.com
Papers d'administració local
Papers de seminari 
Papers:Regió Metropolitana de Barcelona: territori, estratègies, planejament
Papers: revista de sociologia
Paradigmes: economia productiva i coneixement
PC World
Perspectiva econòmica de Catalunya
Perspectiva social
Policy studies
Política y sociedad
Political science & politics
Political studies
Political Studies Review
Politics : surveys and debates for students of politics
Práctica urbanística: revista mensual de urbanismo
Pressupost de la Generalitat de Catalunya
Presupuesto y gasto público
Problemi di amministrazione pubblica
Profesional de la información, El
Public administration an international quarterly (continuació de: Journal of public administration)
Public administration and development
Public administration review
Public enterprise
Public management
Public management review
Public personnel management
Public personnel management journal

 

Q

Q: revista de qualitat
Quaderns de dret local , núm.
Quaderns de Dret Local/ Cuadernos de derecho local
Quaderns de dret públic
Quaderns de jurisprudència
Quaderns de la Mediterrània

R

Recerques: ajuts i subvencions a la recerca
Recopilación de doctrina legal
Regap: revista galega de administración pública
Regioni, Le
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional Variant del títol (a partir de 2003): Aranzadi Tribunal Constitucional: revista de actualización
Repertorio cronológico de legislación (Aranzadi)
Repertorio de jurisprudencia (Aranzadi)
Repertorio de la vida local de España
Res publica
Revista de economía y hacienda local
Revista andaluza de administración pública
Revista Aragonesa de Administración Pública
Revista argentina de administración pública
Revista canaria de administración pública
Revista catalana de dret privat
Revista catalana de dret públic
Revista catalana de geografia
Revista catalana de seguretat pública
Revista catalana de sociologia
Revista CIDOB d'afers internacionals
Revista cubana de derecho
Revista cuenta con IGAE 
Revista d’estudis autonòmics i federals
Revista da administraçao pública
Revista de Administración Pública
Revista de comunicación
Revista de derecho ambiental
Revista de derecho comunitario europeo
Revista de derecho constitucional europeo
Revista de derecho financiero y de hacienda pública
Revista de derecho político
Revista de derecho público
Revista de derecho urbanístico
Revista de derecho urbanístico y medio ambiente (continuació de: Revista de derecho urbanístico)
Revista de documentación científica
Revista de dret històric català
Revista de economía aplicada
Revista de estudiós de la administración local y autonómica (continuació de: Revista de estudios de la vida local)
Revista de estudios de la vida local
Revista de estudios locales
Revista de estudios políticos
Revista de estudios regionales
Revista de Girona
Revista de gobierno y administración local
Revista de hacienda autonómica y local (continuació de: Revista de gobierno y administración local)
Revista de hacienda local
Revista de Instituciones Europeas
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
Revista de las Cortes Generales
Revista de llengua i dret
Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones
Revista de serveis personals locals
Revista de trabajo y seguridad social
Revista de treball
Revista del Centro de Estudios Constitucionales
Revista del CIFA
Revista del CLAD. Reforma y democracia 
Revista del Col·legi oficial de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya
Revista del Instituto de Estudios Económicos
Revista d'estudis autonòmics i federals 
Revista democracia y gobierno local 
Revista española de derecho administrativo
Revista española de derecho constitucional
Revista española de economía
Revista general de derecho administrativo [Recurs electrònic]
Revista iberoamericana de administración pública
Revista internacional de ciencias administrativas
Revista internacional de protocolo
Revista internacional de sociología
Revista jurídica
Revista jurídica de Castilla y León
Revista jurídica de Catalunya
Revista jurídica de Catalunya: jurisprudència
Revista jurídica de Navarra
Revista jurídica española La Ley
Revista valenciana d'estudis autonòmics
Revista vasca de administración pública
Revista vasca de gestión de personas y organizaciones públicas
Revue administrative, La
Revue de droit administratif et de droit fiscal
Revue de science administrative de la Mediterranée Occidentale
Revue française d'administration publique
Revue française de droit administratif
Revue internationale des sciences administratives
Rivista di diritto europeo
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione

S

Setmanari informatiu de la Direcció General d'Administració Local

T

Terminologia et traduction
Tributos locales

Z

Zerbitzuan: revista de servicios sociales 

Data d'actualització:  24.02.2016