• Imprimeix

Jornada en relació amb l'eina de licitació electrònica "Sobre Digital 2.0" (Barcelona, 26 de febrer, de 9.30 a 14 h i emissió en directe a Girona)

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que entrarà en vigor el proper 9 de març de 2018, estableixen l'ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública.

Amb la finalitat d'avançar en el compliment d'aquesta obligació, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s'ha treballat, sota la direcció i la coordinació de la Direcció General de Contractació Pública, i conjuntament amb l'Àrea TIC del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en la construcció de l'eina "Sobre Digital 2.0".

Aquesta eina constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l'obertura i que es troba integrada plenament dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu de la jornada és conèixer el funcionament de l'eina "Sobre Digital 2.0" per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica en els procediments de contractació pública.

Les persones destinatàries són el personal dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic que treballi en els procediments de contractació pública.

Programa

Inscripcions:  cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.

La sessió s'emetrà en directe a Girona

Per a l'emissió en directe cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Data d'actualització:  01.12.2017