• Imprimeix

Presentació del Projecte pilot Mentoring per a subdirectors/es

20/04/2017 14:04
04_presentacio_mentoring

L'Escola d’Administració Pública de Catalunya ha posat en marxa un programa de mentoring adreçat a subdirectors/es de la Generalitat de Catalunya. El programa es durà a terme entre abril i desembre de 2017. 

La mentoria s'ha d'entendre com un procés mitjançant el qual una persona amb experiència (mentora), escolta, orienta, facilita, acompanya i ajuda a una altra (mentoritzat) en el seu desenvolupament personal i professional.

Per desenvolupar el programa l'EAPC ha fet una proposta directa de participació, tant a potencials mentors com als mentoritzats, cercant diversitat entre els diferents Departaments de la Generalitat.  Els mentors tenen una experiència com a subdirectors/es de més de 8 anys i que han estat alumnes del Màster d'Alta Funció Directiva.  Els mentoritzats són subdirectors/es que ocupen el càrrec des de fa menys de 18 mesos.

El programa es durà a terme en tres fases:

1. Presentació del programa i formació als mentors (abril-maig de 2017): consisteix en la presentació del programa, dels materials de suport, el protocol d'actuació i la presentació del model que es farà servir i la formació als mentors en relació a conceptes bàsics del mentoring, el disseny de processos del mentoring, tècniques de desenvolupament i estils d'aprenentatge i les habilitats dels mentors en l'exercici d'aquesta tasca.

2. Execució i sessions de mentoring (abril - desembre 2017): es duran a terme sis sessions entre mentor i mentoritzat i dues sessions de seguiment del programa amb els mentors, així mateix es preveu el suport individual a demanda dels participants.

3. Tancament i avaluació del projecte (desembre 2017): es farà un acte de clausura del programa amb exposició dels resultats obtinguts i l'avaluació del projecte, per una banda en finalitzar el programa i dos mesos després, per fer una avaluació de la transferència al lloc de treball

Aquest projecte s’emmarca dins d'un dels objectius establerts del Pla Director EAPC 2017, concretament, el que fa referència a redissenyar els plans d'acollida.