• Imprimeix

L'Escola publica el Registre d’activitats de tractaments de dades personals donant compliment a la nova normativa de protecció de dades

15/05/2018 15:05
05_registre_lopd

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Aquesta regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

En aplicació d’aquest Reglament, l'Escola d'Administració Pública de Cataluna facilita la informació  de la seva activitat i gestió i s'avança al compliment dels requisits que s'estableix a la nova normativa reguladora que entra en vigor el proper 25 de maig.

Podeu trobar tota la informació aquí