• Imprimeix

Es necessiten col·laboradors per formar part dels tribunals qualificadors

18/07/2018 11:07
fasana_eapc

Adreçat a funcionaris de carrera i el personal laboral fix que presti serveis a l’Administració de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya.

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix en l’article 292 que un terç dels membres dels tribunals de selecció que qualifiquen les proves d’accés a llocs de treball de funcionaris o personal laboral de les corporacions locals han de ser proposats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Recordeu que només poden ser col·laboradors d’aquests tribunals els funcionaris de carrera i el personal laboral fix que presti serveis a l’Administració de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya.

En aquest moment necessitem, única i exclusivament:

  • Educadors infantils
  • Músics de qualsevol especialitat
  • Personal d’oficis (paleta, lampista, electricista, xofer, manteniment de brigada i altres)
  • Educadors socials
  • Treballadors socials
  • Arquitectura/ Delineants
  • Informàtics

Formulari d'alta