• Imprimeix

Pla de comunicació i identitat gràfica de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

31/10/2017 12:10
11_pla_comunicacio_eapc

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya publica el seu pla de comunicació i el nou disseny de la imatge gràfica corporativa de la institució.

La irrupció i generalització de l’ús d’internet i de les xarxes socials ha transformat la manera de com ens comuniquem, en especial a les administracions públiques. En els darrers anys, el nombre de canals de comunicació ha crescut exponencialment i la creació de nous marcs multidireccionals ha induït a profunds canvis en la relació entre les persones i les organitzacions.

La comunicació ha de fomentar el diàleg, l’empatia i la participació i aquests han de ser els pilars bàsic que guiïn la nostra comunicació institucional. En aquest sentit, l’elaboració d’aquest Pla de Comunicació té com a principal objectiu garantir una planificació estratègica i una gestió eficaç de les activitats de comunicació i de les eines de difusió, tant des de la vessant interna com externa de l’organització.

La comunicació a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’ha d’encaminar des de les dues vessants: per una banda, ha de permetre que els destinataris de les activitats coneguin la nostra missió i visió, així com el conjunt dels serveis que oferim (vessant externa), però per l’altra, i no menys important, la comunicació dins la pròpia EAPC (vessant interna); comunicació que ha der permetre mantenir informats als treballadors i treballadores i motivar-los per tal d’aconseguir que, entre tots, contribuïm a l’assoliment dels objectius i els reptes organitzacionals.

Aquest Pla s’ha impulsat, des de la unitat de comunicació de l’EAPC i amb la col·laboració de les altres unitats, amb el propòsit que es converteixi en una eina útil i eficaç d’informació perquè tot el personal sigui partícip i conegui els objectius i compromisos de la nostra institució.

En relació als continguts cal destacar que s'han seguit les directrius corporatives de la Direcció General d'Atenció Ciutanda i de la Direcció General de Difusió en el marc de la Generalitat de Catalunya i ha rebut el vistiplau del Gabinet de Comunicació del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat.

Pel que fa als continguts cal destacar, més enllà de l'estratègica comunicativa i dels usos de les eines de comunicació de l'Escola, el fet que s'hagi descrit la comunicació de cadascun dels productes i serveis que conforma l'EAPC, adaptant a cada tipologia d'usuari i a les eines disponbles la corresponent difusió.  En relació a la imatge corporativa s'ha optat per una diversificació dels elements arquitectònics que caracteritzen l'Escola amb l'objectiu de crear "marca EAPC", sempre seguint els criteris del Programa d'Identitat Visual (PIV) de la Generalitat de Catalunya

Aquest Pla s’ha impulsat, des de la unitat de comunicació i amb la col·laboració de les altres unitats, amb el propòsit que es converteixi en una eina útil i eficaç d’informació perquè tot el personal sigui partícip i conegui els objectius i compromisos de la institució.