• Imprimeix

Pla de formació 2019 per a personal de les administracions locals catalanes

22/12/2018 10:12
12_pla_formacio_local_2018

El Pla de Formació per a l’Administració Local és resultat del procés de detecció de necessitats formatives que es planteja, no com una activitat puntual i focalitzada en el temps, sinó com un procés continu que es manifesta en cadascun dels contactes que el Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l’Administració Local manté, tant amb els ens com amb els professionals del món local.

La varietat d’instruments utilitzats en aquest procés de detecció són mostra de la diversitat de fonts de les que beu aquest Pla: les fonts documentals, les entrevistes informals amb l’alumnat, el personal docent, el personal tècnic de l’EAPC –juntament amb personal expert consultat per a diferents àrees de coneixement–, les entrevistes grupals presencials, les sessions de treball de coordinació, la informació obtinguda dels informes docents, les enquestes d’avaluació de l’alumnat i, finalment, el qüestionari de detecció de necessitats formatives.

Des del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local, s’ha treballat amb aquests recursos d’informació per a completar el disseny d’un Pla de Formació que doni resposta a les necessitats formatives reals dels ens locals de Catalunya. Fruit d’aquest procés de detecció de necessitats, i a la vista de les conclusions obtingudes, s’incorporen nous cursos en gairebé totes les funcions.

Aquest Pla respon al repte de contribuir a la millora competencial, l’actualització de coneixements i la reorientació dels professionals de l’Administració. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya entén la formació com a element impulsor de la transformació de les organitzacions que afavoreix el canvi i la millora a partir de l'aprenentatge dels servidors públics locals.

Per aquest motiu, el Pla de Formació per a l’Administració Local 2019 serà, un cop més un Pla interdisciplinari, extens, sensible a totes les novetats legislatives que s’hagin pogut produir, i també flexible, per tal d’incorporar aquelles que es vagin produint durant l’any.

Amb la intenció que esdevinguin seminaris de referència i d’excel·lència, aquest 2019 es tornen a organitzar els següents: el XIX Seminari d’actualització per a interventors, el X Seminari d’urbanisme, el IX Seminari sobre la gestió de recursos humans, i es consolida el V Seminari de contractació.

Es continua apostant per diversificar les modalitats de formació i ampliar les possibilitats d’accés a les diferents activitats formatives. Així, el pes de la formació virtual es manté també com a oferta d’activitats formatives al territori. 

Es continuarà treballant en la definició dels criteris de selecció de l’alumnat, parant especial atenció, en el moment de la seva aplicació, als perfils professionals directament relacionats amb la matèria del curs.

S’invertiran esforços per mantenir els nivells de qualitat percebuts en l’avaluació de l’activitat formativa, prestant especial atenció a la incorporació de noves matèries i metodologies, així com en la incorporació d’experts de referència com a docents. La vinculació de la formació a la pràctica i a la realitat diària dels professionals del món local és una prioritat en el disseny, programació i execució de l’activitat formativa del 2019.

Aquest pla pretén donar suport als governs locals en la gestió dels recursos públics per tal que puguin donar resposta als compromisos envers la ciutadania amb eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis públics.

Pla de formació corresponent al primer semestre de 2019

Pla de formació corresponent al segon semestre de 2019

 

Les inscripcions es faran en dos períodes, pel primer semestre les inscripcions es podran fer a partir de l'1 de gener i pel segon semestre es podran fer a partir de l'1 de juny.