• Imprimeix

Estratègia i objectius de l'Escola

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola, en defineix l'organització i les funcions.

Missió

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, adscrit al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a través de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

L’Escola ofereix serveis i productes relatius a la captació i reconeixement del talent, la formació,  l’assessorament i la recerca en l’àmbit de la funció pública.

Aquests serveis s’adrecen a tot el personal del sistema públic català així com a tots els agents implicats en l’àmbit de la gestió pública, tot col·laborant amb el sistema universitari i amb organitzacions homòlogues d’abast internacional.

L’excel·lència, la innovació, la perspectiva de gènere, la transparència, el rendiment de comptes (accountability) i la virtut pública són els valors clau que emmarquen el desenvolupament d’aquesta missió.

Visió

L’Escola Nacional de Govern i Administracions públiques (ENGAP) esdevindrà una estructura d’estat fonamental que ordenarà i racionalitzarà la formació adreçada a totes aquelles persones que participen en el sistema de prestació de serveis públics i serà un referent internacional en la generació i la transferència de coneixement de tot allò que concerneix al govern, la governança, l’administració, la gestió i la innovació d’aquests serveis públics, amb la voluntat de ser un motor de transformació de les administracions públiques catalanes a fi de donar un millor servei a la ciutadania.

Línies estratègiques

 • Implantar un model d’EAPC de prestigi orientat a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del personal de l’Administració pública catalana tenint en compte la prespectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats.
 • Adequar l’oferta de serveis i recursos de l’EAPC, adreçada a tot el personal de l’Administració pública catalana, a les exigències i demandes polítiques i socials del segle XXI.
 • Posicionar l’EAPC entre els principals referents internacionals en la formació continuada de quadres directius i de comandament en l’àmbit públic.
 • Reforçar les relacions de l’EAPC amb el sistema universitari català i amb centres homòlegs internacionals, mitjançant la cooperació i col·laboració activa en els àmbits de la formació i la investigació en l’àmbit públic.

Principis

 • Entenem el coneixement, l’aprenentatge, la recerca, el compromís, la gestió del talent, la millora competencial, l’ètica i la virtut pública, com l’ADN constitutiu de l’actual model d’intervenció estratègica de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
 • Promovem el diàleg, l’ètica, la transparència, la confiança, l’administració oberta, la igualtat de gènere i la virtut pública entesa en el sentit republicà d’exemplaritat i de coherència entre allò que diem i allò que fem.
 • Fomentem unes administracions públiques que sàpiguen captar els canvis de la societat i dels seus diversos entorns, per poder capacitar i apoderar les i els professionals que presten serveis públics, a fi que aquests puguin satisfer millor les necessitats i demandes de la ciutadania en els inicis del segle XXI.
 • Proposem un acord estratègic per a la governança de la formació adreçada al conjunt de les servidores i servidors públics, que garanteixi la coordinació, optimització i transversalitat d’aquesta formació.
 • Assumim els riscos inherents a un plantejament corporatiu associat al canvi i a la innovació.
 • Apoderem les i els servidors públics perquè desenvolupin les seves competències, iniciatives i talent, en un entorn de treball facilitador, col·laboratiu, amable i transversal.
 • Fem del diàleg, la comunicació i la participació una pràctica a promoure i millorar de forma permanent, tant en les nostres relacions amb l’entorn que ens envolta i els diversos agents que hi operen, com en el si de la nostra pròpia organització.
 • Apliquem un enfocament federalista en tot allò referent a la intervenció de l’Escola en el  territori.
 • Potenciem la nostra presència internacional amb la finalitat d’aprendre de les millors institucions i bones pràctiques d’arreu del món  i a la vegada difondre les nostres aportacions.
 • Incorporem l’avaluació i el rendiment de comptes com a requisits imprescindibles per a assegurar uns serveis públics de qualitat, eficaços i eficients.

Data d'actualització:  14.11.2018