• Imprimeix

Estratègia i objectius de l'Escola

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola, en defineix l'organització i les funcions.

Missió

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, adscrit al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a través de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

L’Escola ofereix serveis i productes relatius a la captació i reconeixement del talent, la formació,  l’assessorament i la recerca en l’àmbit de la funció pública.

Aquests serveis s’adrecen a tot el personal del sistema públic català així com a tots els agents implicats en l’àmbit de la gestió pública, tot col·laborant amb el sistema universitari i amb organitzacions homòlogues d’abast internacional.

L’excel·lència, la innovació, la perspectiva de gènere, la transparència, el rendiment de comptes (accountability) i la virtut pública són els valors clau que emmarquen el desenvolupament d’aquesta missió.

Visió

L’Escola Nacional de Govern i Administracions públiques (ENGAP) esdevindrà una estructura d’estat fonamental que ordenarà i racionalitzarà la formació adreçada a totes aquelles persones que participen en el sistema de prestació de serveis públics i serà un referent internacional en la generació i la transferència de coneixement de tot allò que concerneix al govern, la governança, l’administració, la gestió i la innovació d’aquests serveis públics, amb la voluntat de ser un motor de transformació de les administracions públiques catalanes a fi de donar un millor servei a la ciutadania.

Línies estratègiques

 • Implantar un model d’EAPC de prestigi orientat a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del personal de l’Administració pública catalana tenint en compte la prespectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats.
 • Adequar l’oferta de serveis i recursos de l’EAPC, adreçada a tot el personal de l’Administració pública catalana, a les exigències i demandes polítiques i socials del segle XXI.
 • Posicionar l’EAPC entre els principals referents internacionals en la formació continuada de quadres directius i de comandament en l’àmbit públic.
 • Reforçar les relacions de l’EAPC amb el sistema universitari català i amb centres homòlegs internacionals, mitjançant la cooperació i col·laboració activa en els àmbits de la formació i la investigació en l’àmbit públic.

Principis

 • Entenem el coneixement, l’aprenentatge, la recerca, el compromís, la gestió del talent, la millora competencial, l’ètica i la virtut pública, com l’ADN constitutiu de l’actual model d’intervenció estratègica de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
 • Promovem el diàleg, l’ètica, la transparència, la confiança, l’administració oberta, la igualtat de gènere i la virtut pública entesa en el sentit republicà d’exemplaritat i de coherència entre allò que diem i allò que fem.
 • Fomentem unes administracions públiques que sàpiguen captar els canvis de la societat i dels seus diversos entorns, per poder capacitar i apoderar les i els professionals que presten serveis públics, a fi que aquests puguin satisfer millor les necessitats i demandes de la ciutadania en els inicis del segle XXI.
 • Proposem un acord estratègic per a la governança de la formació adreçada al conjunt de les servidores i servidors públics, que garanteixi la coordinació, optimització i transversalitat d’aquesta formació.
 • Assumim els riscos inherents a un plantejament corporatiu associat al canvi i a la innovació.
 • Apoderem les i els servidors públics perquè desenvolupin les seves competències, iniciatives i talent, en un entorn de treball facilitador, col·laboratiu, amable i transversal.
 • Fem del diàleg, la comunicació i la participació una pràctica a promoure i millorar de forma permanent, tant en les nostres relacions amb l’entorn que ens envolta i els diversos agents que hi operen, com en el si de la nostra pròpia organització.
 • Apliquem un enfocament federalista en tot allò referent a la intervenció de l’Escola en el  territori.
 • Potenciem la nostra presència internacional amb la finalitat d’aprendre de les millors institucions i bones pràctiques d’arreu del món  i a la vegada difondre les nostres aportacions.
 • Incorporem l’avaluació i el rendiment de comptes com a requisits imprescindibles per a assegurar uns serveis públics de qualitat, eficaços i eficients.

Què volem assolir: objectius 2017

A partir de l’avaluació dels resultats obtinguts en el Pla director EAPC 2016 i de la proposta d’objectius de les tres subdireccions de l’Escola per al 2017,  el mes de desembre del 2016 es procedirà a l’elaboració del Pla Director EAPC 2017, amb l’assignació dels corresponents  recursos pressupostaris.

 1. Entrar la nova llei ENGAP al Parlament. (parcialment assolit)
 2. Signar un acord per a la governança de la formació en el sector públic català. (parcialment assolit)
 3. Iniciar el Màster en Direcció Pública (MDP). (assolit)
 4. Dissenyar el projecte perquè l'Escola esdevingui un centre de recerca. (assolit)
 5. Elaborar la memòria per passar el MDP de títol propi a títol oficial de la UOC. (assolit)
 6. Posar en marxa 6 nous productes d’autoformació i formació en el lloc de treball.(assolit)
 7. Elaborar un mooc. (assolit)
 8. Publicar 3 números de l’e-Revista en anglès.(assolit)
 9. Dissenyar el pla formatiu dels directius públics. (parcialment assolit)
 10. Redissenyar els plans d’acollida (directius, funcionaris i empleats públics).(assolits)
 11. Realitzar una auditoria de protecció de dades. (assolit)
 12. Realitzar una nova classificació documental informatitzada. (parcialment assolit)
 13. Elaborar la carta de serveis de la biblioteca amb els corresponents compromisos de qualitat. (assolit)
 14. Realitzar 7 accions “Diàlegs” als serveis territorials del Govern a Catalunya. (parcialment assolit)
 15. Signar convenis amb Servicio Civil /estatal/Xile; Instituto de Altos Estudios Nacionales /estatal/Equador; Centre National de la Fonction Publique Territoriale /territorial/França.(parcialment assolit)
 16. Presentar al Consell Rector una nova ordre de barems. (parcialment assolit)
 17. Aplicar la comptabilitat de costos.(parcialment assolit)
 18. Dissenyar els webs nous de l’EAPC en anglès, castellà, francès i occità. (assolit)
 19. Elaborar la proposta del contingut funcional de l'App de l’Escola. (assolit)

Objectius 2016

 1. Aprovar el decret de reestructuració de l’EAPC. (assolit)
 2. Elaborar i aplicar un Pla d’usos dels espais de l’EAPC a partir de la nova reestructuració  organitzativa. (assolit)
 3. Elaborar el nou catàleg de serveis de l’EAPC. (no assolit)
 4. Elaborar la carta de serveis de l’EAPC amb els corresponents compromisos de qualitat. (no assolit)
 5. Elaborar el mapa de processos de l’EAPC. (assolit)
 6. Reconfigurar el rol i les relacions de l’EAPC amb el sistema universitari català pel que fa a la formació de tercer cicle i a la investigació associada a l’àmbit públic a partir d’un protocol de pautes de relació. (assolit)
 7. Crear un grup de recerca propi de l’EAPC. (assolit)
 8. Elaborar el Pla d'internacionalització de l'EAPC. (assolit)
 9. Disposar d'un pla estratègic de posar en marxa una e-Revista en anglès sobre alta direcció pública. (assolit)
 10. Dissenyar una acció acadèmica de caire internacional sobre funció i direcció pública. (assolit)
 11. Elaborar el projecte de nova llei de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques (ENGAP). (assolit) 
 12. Elaborar un quadre de comandament de l’EAPC. (assolit)
 13. Renovar els comitès editorials de la Revista Catalana de Dret Públic i de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law. (assolit)
 14. Posar en marxa el Màster en Direcció Pública de l'EAPC amb una nova direcció col·legiada. (assolit)
Data d'actualització:  17.01.2018