El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Aquesta regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

En aplicació d’aquest Reglament, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya facilita la informació  de la seva activitat i gestió.  

Delegat/da de protecció de dades (DPD)

El/la delegat/ada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

Adreça de contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat