• Imprimeix

Barems retributius

Competència de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

D’acord amb l’art. 9 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Consell rector de l’EAPC és l’òrgan competent per aprovar els barems reguladors de les remuneracions de les activitats docents.

Abast de l'aplicació dels barems de l'EAPC

Segons el que estableix l’art. 26.2 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei , les quanties màximes fixades als barems que aprovi l'Escola d'Administració Pública de Catalunya seran d'aplicació general a l'organització de cursos o activitats de formació en tota l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Procediment d'aprovació dels barems de l'EAPC

L’aprovació dels barems s’inicia amb la proposta de l’EAPC, que és fiscalitzada per la Intervenció Delegada, i cal que, amb caràcter previ, la Direcció General de Pressupostos de la Direcció General de Funció Pública n’emeti un informe favorable.
Un cop aquests han estat fiscalitzats i s’han emès els informes favorables, han de ser aprovats pel Consell rector de l’EAPC.

Data d'actualització:  06.02.2017