Col·lecció Estudis de Recerca Digitals

Monografies d'un o més autors —incloent-hi tesis doctorals— i treballs de recerca sobre matèries relatives a l'administració i la funció públiques, realitzats normalment per personal sènior, i publicats únicament en format digital.

Col·lecció Obres Digitals

Treballs de recerca sobre l'Aministració pública que, per la seva reduïda extensió, no poden constituir-se en una publicació en paper. Excepcionalment obres de més extensió que, per raons de limitació pressupostària, no s'han pogut materialitzar en suport llibre.

Col·lecció Eines per als recursos humans

Publicacions de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya que tenen com a objectiu donar suport a les persones que tenen encomanada la gestió dels recursos humans a l'Administració.

Col·lecció Materials

Actes de congressos referents a la gestió pública en general, així com conferències de jornades, cursos i activitats generals de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya a les quals es vol donar una difusió especial.

Col·lecció Manuals i Formularis

Textos de divulgació i formularis d'utilitat per al desenvolupament de la tasca diària de les persones que treballen a l'Administració.

Coedicions

Llista de col·leccions i llibres editats per l'Escola, sigui amb organismes públics o privats.

Col·lecció Papers de Recerca

Treballs d'investigació, d'extensió més aviat breu, fets per personal júnior, que s'inicia en les tasques de recerca sobre administració i funció públiques.

Col·lecció Documents de Treball EAPC

Col·lecció de documents de treball sobre la gestió interna de l'Escola fets per professionals tècnics de l'Escola. En format únicament digital.

Textos legals

Publicacions de disposicions legals que l'Escola d'Administració Pública de Catalunya edita en col·leccions interdepartamentals de la Generalitat de Catalunya.

Col·lecció Estudis

Monografies d'un o més autors —incloent-hi tesis doctorals— i treballs de recerca sobre matèries relatives a l'administració i la funció públiques, realitzats normalment per personal sènior.

Vària

Publicacions diverses que no formen part de cap col·lecció o epígraf anterior.

Materials didàctics de llengua catalana

Manuals per aprendre català en els seus diferents nivells, així com per aprendre llenguatge administratiu, llenguatge jurídic, puntuació, tècniques de redacció i aprofundiment divers de la gramàtica.

Col·lecció Administració Local-Com fer-ho?

Llibres, coeditats conjuntament amb Marcial Pons entre 1998 i 1999, amb la finalitat de donar resposta a problemes dels operadors jurídics de l’Administració local.

Colección Innovación

Traducció d'obres de recerca ja editades en català, que, per la matèria tractada i la seva vàlua, són d'interès per a les administracions de fora de Catalunya, en especial de tot Espanya i Iberoamèrica.