• Imprimeix

23 Anàlisi funcional i aplicació pràctica dels requisits de la normativa ISO 30301:2011 en el sistema integrat de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat

 

Francesc Giménez i Martin

Barcelona, 2018, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 159 pàg, DOI 10.2436/10.8030.05.9 ISBN 978-84-393-9737-3 (pdf) 978-84-393-9738-0 (epub)


Aquest estudi és fruit d’un Treball final del Postgrau en gestió de documents electrònics. Curs 2014-15 / 2015-16. VII edició del Postgrau en gestió de documents electrònics. Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

Sumari

 1. Agraïments
 2. Introducció
 3. Motivació i objectius
 4. La família ISO 30300:2011
 5. Les normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2014, EMAS 1221/2009 i OHSAS 18001:2007
 6. El sistema integrat de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat
 7. El sistema de gestió documental (SGD)
 8. Anàlisi del SGD segons la ISO 30301:2011
 9. Auditoria del sistema: preparació documental
 10. Línies obertes (1a fase)
 11. Resultats del GAP Anàlisi 2016
 12. Adaptació a la versió ISO 9001:2015
 13. Resultat final després de l’aplicació la versió ISO 9001:2015
 14. Valoració final i conclusions
 15. Bibliografia i fonts d’informació
 16. Índex de figures i taules
 17. Annexos

 

 

 

 

 

 

23_gestio_documental_sant_cugat
Data d'actualització:  09.07.2018