• Imprimeix

18. L’articulació geogràfica i jurídica dels municipis fronterers: radiografia de la cooperació en els límits autonòmics entre Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana

Joan Tort Donada (dir.) i Ramon Galindo Caldés (dir.)

Barcelona, 2018, 283 pàg, DOI: 10.2436/10.8030.03.14 ISBN: 978-84-393-9730-4 (pdf) 978-84-393-9731-1 (epub)

 

Aquest document és fruit d’una recerca promoguda a partir de la subvenció a treballs de recerca sobre l’Administració pública de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (resolució GRI/2734/2015, de 20 de novembre), i ha estat sotmès a una avaluació externa que n’ha validat el contingut i n’ha recomanat la publicació.

Sumari

PRESENTACIÓ

 

PART I. PLANTEJAMENT DE LA RECERCA I ANÀLISI TERRITORIAL 

 1. INTRODUCCIÓ AL FET FRONTERER

1.1 La frontera: un concepte múltiple, variable i complex

1.2. La naturalesa dialèctica dels territoris de frontera: espais d’unió i espais de separació

1.3. Una concepció possibilista de la idea de frontera

 

 1. UNA APROXIMACIÓ METODOLÒGICA DIVERSA PER UN OBJECTE TRANSDISCIPLINARI

2.1. El punt de partida: una anàlisi de conjunt basada en les premisses d’interdisciplinarietat, multidisciplinarietat i transdisciplinarietat

2.2. Els mètodes de la ciència jurídica

2.3.La metodologia geogràfica per a l’anàlisi del territori

2.4. Les eines quantitatives: anàlisi de dades del context fronterer

2.5. Les eines qualitatives

 

 1. EL TERRITORI ANALITZAT: SÍNTESI DESCRIPTIVA

3.1. La frontera intermunicipal entre Catalunya, València i Aragó: visió de conjunt i determinació dels trams o àmbits d’estudi

3.2 L’ànalisi del territori fronterer

3.3 La percepció del fet fronterer

 

PART II. DIAGNÒSTIC: IDENTIFICACIÓ DE DISFUNCIONS I PROBLEMES AL VOLTANT DELS LÍMITS ADMINISTRATIUS ENTRE CCAA

 

 1. ELS PROBLEMES RELACIONATS AMB EL FET FRONTERER: ALGUNES DISFUNCIONS

 4.1. Descripció dels trets generals detectats pel que fa a la problemàtica objecte d’estudi

4.2. Inventari de disfuncions detectades en els diferents àmbits sectorials

 

 1. ANÀLISI DELS EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES DES DE LA PERSPECTIVA GENERAL DEL TERRITORI DE FRONTERA

5.1. Representació d’àmbits de frontera en base al temps de trajecte entre municipis

5.2. Representació d’àmbits de frontera incloent-hi els municipis prestadors de serveis als municipis de frontera

5.3. Anàlisi de serveis

 

 

 1. OPCIONS JURÍDIQUES DE L’ARTICULACIÓ DE LA COOPERACIÓ 

6.1 La necessitat d’articular jurídicament la cooperació: tècniques i instruments

6.2. Els règims especials: un règim per al municipi de frontera?

 

PART III. ESTUDIS SECTORIALS 

 1. Bonansa, territori de frontera
 2. Les comarques de la diòcesi de Tortosa com a espai transfronterer: una mirada lingüisticocultural
 3. El paper de la comarca en el fet fronterer
 4. El fet fronterer i la futura organització territorial catalana
 5. Cooperació transfronterera en l’àmbit de la sanitat
 6. Urbanisme i ordenació del territori
 7. La regulació de l’aigua en l’entorn fronterer
 8. Ordenació del territori i paisatge
 9. La gestió de l’aigua a nivell de conca hidrogràfica i la seva implicació a la frontera catalanovalencianoaragonesa
 10. El turisme fluvial: una oportunitat estratègica per al desenvolupament local dels municipis de frontera
 11. Contractació administrativa i fet fronterer
 12. La fiscalitat en els municipis de frontera
 13. El lloc de secretaria-intervenció davant el fet fronterer
 14. Una visió general sobre la col·laboració municipal a la frontera entre Suècia i Finlàndia
 15. Cooperació administrativa i planejament territorial en àmbits de muntanya. Un cas d’estudi als Alps austríacs

 

CONCLUSIONS

 

BIBLIOGRAFIA

18_articulacio_geografia_juridica_municipis_fronterers
Data d'actualització:  19.06.2018