En aquest apartat, hi trobareu propostes de bases generals i temaris de processos selectius per a l’accés a places de funcionari/ària de l’Administració local; aspectes referits a l'àmbit de selecció de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i criteris per a la seva aplicació; el procediment i el model de bases relatius a l’acreditació del coneixement de la llengua catalana.

Proposta de bases

Proposta de bases generals de processos selectius per a l’accés a places de funcionari/ària de l’Administració local (adaptades a les disposicions contingudes a l'Estatut bàsic de l'empleat públic)

Sol·licitud telemàtica (EACAT) de proves de català

Durant el mes d'agost no es presta aquest servei. Aquesta aplicació està temporalment fora de servei. Per tramitar les vostres peticions escriviu a seleccio.local.eapc@gencat.cat fent constar el nom de l'ens, el procés selectiu, el nivell de la prova i les dades de contacte de la persona sol·licitant (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic)

Sol·licitud de designació de vocals per als òrgans de selecció

Durant el mes d'agost no es presta aquest servei.

Qüestionari de desenvolupament del procés selectiu

Un cop finalitzat el procés selectiu en el qual hagin participat (o hagin estat nomenats) vocals proposats per l'Escola, caldrà que l'ens local convocant empleni i enviï aquest qüestionari.