En aquest apartat, hi trobareu propostes de bases generals i temaris de processos selectius per a l’accés a places de funcionari/ària de l’Administració local; aspectes referits a l'àmbit de selecció de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i criteris per a la seva aplicació; el procediment i el model de bases relatius a l’acreditació del coneixement de la llengua catalana.

Proposta de bases

Proposta de bases generals de processos selectius per a l’accés a places de funcionari/ària de l’Administració local (adaptades a les disposicions contingudes a l'Estatut bàsic de l'empleat públic)

Sol·licitud telemàtica (EACAT) de proves de català

L’Escola posa al servei dels ens locals mitjançant la plataforma EACAT, la sol·licitud, tramesa i recepció de propostes de proves de català per a la seva utilització en els processos de selecció de personal. Durant el mes d'agost no es presta aquest servei.

Sol·licitud de designació de vocals per als òrgans de selecció

Durant el mes d'agost no es presta aquest servei.

Qüestionari de desenvolupament del procés selectiu

Un cop finalitzat el procés selectiu en el qual hagin participat (o hagin estat nomenats) vocals proposats per l'Escola, caldrà que l'ens local convocant empleni i enviï aquest qüestionari.