Introducció

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix en l’article 292 que un terç dels membres dels tribunals de selecció que qualifiquen les proves d’accés a llocs de treball de funcionaris o personal laboral de les corporacions locals han de ser proposats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

L’Escola disposa d’una base de dades de col·laboradors formada per funcionaris de carrera i personal laboral indefinit, tant de la Generalitat com dels ens locals, que són designats per l’Escola per participar com a vocals en aquests tribunals qualificadors. Cal aclarir que, tot i que la proposta de designació la fa l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la participació en aquests òrgans és sempre a títol individual, sense exercir, per tant, cap mena de representació.

La funció encomanada és la de vetllar pel correcte desenvolupament del procés selectiu i aportar els coneixements tècnics necessaris per a la preparació i valoració de les proves i mèrits que el conformen, garantint els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants.

En aquest sentit, l’Estatut bàsic de l’empleat públic, quan tracta la composició dels òrgans de selecció, estableix la prohibició que el personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual en formin part.

Característiques de la funció de col·laboració

A més de tot el que ja hem indicat, detallem a continuació algunes de les característiques implícites en aquesta funció:

Qui pot formar part de la base de dades de col·laboradors/ores?

Poden formar-ne part els funcionaris de carrera i el personal laboral fix que presti serveis a l’Administració de la Generalitat o dels ens locals.
Les persones interessades han de disposar de l’autorització del titular de l’òrgan on prestin serveis, atès que les sessions dels tribunals de selecció tenen lloc, majoritàriament, dins de l’horari laboral i, per tant, caldrà que s’absentin del lloc de treball per tal de dur a terme aquesta funció.

Com es determina quina és la persona adequada a designar per a un determinat procés selectiu?

Es tenen en compte diverses circumstàncies, tot i que, de vegades, la manca de disponibilitat no ens permet ser estrictes en la seva observança:
a) La  formació acadèmica i, si s'escau, l'especialitat tècnica i/o professional del col·laborador/ora.
b) la proximitat del lloc de treball i/o de residència a la localitat on es duguin a terme les proves; i
c) el límit determinat pel nombre de vegades que la persona hagi estat designada dins del mateix any com a vocal titular i com a vocal suplent.

Quin tipus de compensació es percep per la participació en tribunals de selecció?

L’ens responsable de la convocatòria del procés selectiu té l’obligació d’indemnitzar els membres dels òrgans selectius en les condicions i amb les quanties que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE núm. 129, de 30/05/2002) i regulades en el capítol V com a “assistències”.
Els imports es determinen depenent de la categoria en què s’inclou el lloc de treball objecte de convocatòria i de la condició que té el membre del tribunal (president, secretari o vocal).

Actualment, pel que fa als vocals, les quanties vigents són les següents:
a) Categoria primera (llocs de treball del grup de classificació A): 42,83 € per sessió.
b) Categoria segona (llocs de treball dels grups de classificació B i C): 39,78 € per sessió.
c) Categoria tercera (llocs de treball dels grups de classificació D i E): 36,72 € per sessió.
En el cas que les sessions tinguin lloc en dissabte o dies festius, els imports s’incrementaran en un 50%.

A més de les assistències també es té dret a rebre la corresponent indemnització per despeses de viatge, en cas que les sessions tinguin lloc en una localitat diferent de les de treball i residència i amb la justificació prèvia de la despesa mitjançant la presentació dels bitllets acreditatius del preu i la data del mitjà de transport utilitzat o bé, en cas d’utilització de vehicle particular, mitjançant la percepció de la quantia calculada segons el quilometratge, a raó de 0,19€ per quilòmetre en el cas automòbils i de 0,078 en el cas de motocicletes (imports actualment vigents).

Quina és la funció dels membres dels tribunals de selecció designats per l’Escola?

La seva funció és vetllar pel correcte desenvolupament del procés selectiu garantint els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants; aplicar les normes i criteris establerts en les bases generals i específiques de la convocatòria; aportar els coneixements tècnics necessaris per a la preparació i la valoració de les proves i els mèrits que conformen el procés selectiu i resoldre els conflictes que es puguin plantejar durant el desenvolupament del procés, atesa la seva especial perícia en matèria de funció pública però, sobretot, per la seva especialitat (estudis assolits i formació especialitzada).

Per tal que aquesta funció es pugui acomplir adequadament, l’Escola està a disposició dels seus col·laboradors per resoldre els dubtes i les qüestions que sorgeixin en qualsevol moment del procés.

Data d'actualització:  27.01.2012