En aquest apartat, hi trobareu propostes de bases generals i temaris de processos selectius per a l’accés a places de funcionari/ària de l’Administració local; aspectes referits a l'àmbit de selecció de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i criteris per a la seva aplicació; el procediment i el model de bases relatius a l’acreditació del coneixement de la llengua catalana i tot allò que fa referència a les proves selectives per a l'accés a l'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter estatal.